Fosforylaza

Różnica między kinazą a fosforylazą
Kinaza to rodzaj fosfotransferazy, która przenosi grupę fosforanową z ATP na substrat. Fosforylaza to rodzaj fosfotransferazy, która katalizuje dodani...